Choď na obsah Choď na menu
 

DOBŠINSKÉ ZDRUŽENIE BANÍKOV

DOBŠINSKÉ ZDRUŽENIE BANÍKOV

Poriadkom pre bane a hámre v Dobšinej, potvrdeným Mestskou radou v Dobšinej 21. septembra 1683, sa ustanovilo aj združenie pod názvom Bratstvo -„Bruderschaft“. Plnilo úlohu svojpomocnej organizácie banského robotníctva. Na túto tradíciu nadviazala Dobšinská banícka bratská pokladnica -"Bruderlade", ktorá bola založená v roku 1859 z podnetu Koburgovho banského dozorcu Viliama Dobaya. Existovala do roku 1924, kedy sa včlenila do Revíznej bratskej pokladnice pre Slovensko. Jej tradíciu dodnes zachováva dobšinské banícke združenie. Činnos si priblížime na základe spomienok pamätníkov. Celý majetok bratskej pokladnice, ako i dokumenty a zakladacia listina, boli uložené u predsedu, zvaného "Brudervater". v čase ukonenia vojny bol ním pán Ján Čiško, a tomu sa podarilo z celého majetku pokladnice zachráni iba uniformy. Ešte pred ním bol Andreas Wagner. Brudervatri pred ním už nemajú pamätníkov. Podľa terajších zvyklostí môže by členom bratstva každý obyvateľ Dobšinej, aj keď nie je baník. Brudervatrom bol v praktickom živote banský hutman, zväša teda pracovne predstavený baníkov. Bol evanjelickej viery. Podpredseda zastupoval "katolícku stránku" a i tajomník bol tejto viery. Pokladník bol zase evanjelického vyznania. Pre slobodných mládencov boli dvaja burschenvateri: jeden pre evanjelikov a jeden pre katolíkov. Združenie malo sociálno-charitatívny ciel , členovia odvádzali príspevky, z ktorých vypomáhali jednotlivým členom v nevládnosti, nemoci a pri iných nešastiach v rodinách baníkov. Bratstvo odprevádzalo svojich členov na poslednej ceste v uniformách nielen ako čestný sprievod, ale i ako nosii truhly. Túto službu tradine preukazovali i ostatným občanom, ale baníci - členovia mali nižšie poplatky. V združení panovala veľká dobrovoľná disciplína. Členovia sa oslovovali: "Pán brat ...",Zábavy, z ktorých výnosu bola značná as určená pokladnici, usporadúvali mládenci. Pri nich mali dozor burschenvateri, čiže mládeneckí otcovia, spolu s niektorými členmi predstavenstva. Zábavy usporadúvali zvláš evanjelici a zvláš katolíci.Časť výnosu zo zábavy išla do "lády" a časť pre mládencov. Neplnenie si povinností a porušenie disciplíny sa tvrdo trestalo, alebo pokutovalo. Lenže k tomu vzhadom na vžitú disciplínu dochádzalo zriedka. Pokuta bola peňažná, trestom boli tri údery lopatou. Vo veľkej sláve sa držali Turice. v turičnú sobotu sa stavali brezy k bránam domov. Týždeň pred Turicami chodili poverení členovia po kčrmách ochutnávať víno. Ktorý krčmár mal lepšie a lacnejšie, toho víno nakoniec kúpili. Mesiac pred Turicami museli ís všetci členovia do kostola, inak boli peňažne potrestaní. V pondelok na Turice sa baníci stretli u burschenvatera, kde sa obliekli do uniforiem, zvlášť evanjelici a zvlášť katolíci. Na náboženský a bohabojný život sa kládol všeobecne veľký dôraz. Po určení miesta zrazu odobrali sa jednotlivé skupiny za sprievodu hudby spolu s rodinnými príslušníkmi na bohoslužby do svojich kostolov. Po bohoslužbách sa obidve skupiny dostavili s hudbou pred mestský úrad. Tu ich privítal so všetkou dôstojnosou richtár a predniesol slávnostný prejav, ktorým všetkým baníkom po´dakoval za ich prácu a zaželal všetko dobré do budúcnosti. Po prejave vošla delegácia baníkov na radný dom a po´dakovala sa predstaviteľom mesta za uznanie ich práce. Po tomto akte odišli na občerstvenie. Tým sa dopoludajšie slávnosti skonili. Po obede o 13,00 alebo 14,00 hod. začali zábavy zvlášť evanjelici a zvlášť katolíci. Trvali až do utorka rána. Zábavy sa zvyčajne konali v hostincoch Heim, Tri ruže,ľudová záhrada, Bujak, Kúpele. Miesta sa menili. Zábavy mali dobrú úroveň a boli zabezpečené dozorom členstva proti výtržnostiam. V 80-tych rokoch chodili baníci do kostola s jednou hudbou. Bohužia, táto tradícia ím alej, tým viac zanikala, sprievody boli čoraz menšie a menšie a jeho účastníci čoraz starší a starší. Údajne preto, lebo týmto sa v Dobšinej oslavoval i De baníkov, o s oficiálnym dátumom nesúhlasilo. Oficiálne sa začala tradičná turičná oslava obnovova v roku 1990. Vtedy z kostola sa vracajúcich baníkov privítal podpredseda MsNV Dobšinej Jaroslav Priatka príhovorom pred kultúrnym domom. v nasledujúcom roku ich opä privítal predstavite mesta, tentoraz na radnici, kde im bola udelená plaketa mesta Dobšiná za verejnoprospešnú činnos a baníci boli pohostení. Slávnosť spestrilo vystúpenie ženského spevokolu. v r. 1992 po privítaní pred budovou radnice boli udelené vecné dary a pamätné medaily zaslúžilým lenom združenia: Deziderovi Eltschlägerovi, Štefanovi Dologovi, Jánovi Lelkovi, Ondrejovi Štempelovi, Stanislavovi Linhardovi a Maximiliánovi Valentkovi. Potom sa išlo do kultúrneho domu na oberstvenie, kde vyhrávala dychovka. Poda spomienok zaslúžilých lenov Maximiliána Valentka a Stanislava Linharda sa v predvojnových asoch udržiavala zaujímavá tradícia. Význaní a majetní obania mesta sa uchádzali o právo zatc do baníckych zástav klince. Za preukázanú es sa títo obania odvaovali peažnými darmi poda svojich možností. v medzivojnovom období to bolo 500,- až 1 000,- korún. Na zábave býval taký zvyk, že o polnoci sa lopatovalo. I neprávom obvinený dostal tri razy lopatou po "chrbtici", za o sa musel exekútorovi poakova, a ke tak neurobil, dostal ešte raz. Trestaný obyajne ešte zaplatil rundu štamperlíkov. Pri trestaní trestajúci predniesol formulku: "V mene Otca i Syna (dva údery) i Ducha svätého, amen!" (tretí úder), nemecky: "Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist!" Pán Ondrej Štempel uchováva a náležite opatruje zástavu bratstva evanjelických mládencov. Posvätená bola pri slávnosti v hostinci „U Fejéra“ v roku 1939. Krstným otcom bol pán Zeman a krstnou matkou pani Eta Kraúnová. Zástava je z dvojitej tmavozelenej látky rozmerov 1,00 x 1,80 m, na oboch stranách má symbol skrížené kladivá (mlatok a želiezko) v kruhu zo strieborných ratolestí. Na jednej strane je nápis: "Dobschauer Häuer junglinge", .na druhej strane je ten istý symbol s nápisom: "Gluck Auf 1939". Poet lenov v dobách rozkvetu i neskôr dosahoval okolo 160 lenov, z toho asi 50 -60 aktívnych. V roku 1977 bratstvo dostalo 30 000,- Ks na opravu nových priestorov. Brudervater bol vtedy Ján Burger na Zimnej ulici, kde sa baníci obliekali, ke išli "odnies na pohreb", o bolo jednou z ich hlavných aktivít. Tento dom na Zimnej ulici sa však asanoval v rámci výstavby sídliska Rozkvet a bratstvo sa presahovalo na Ulicu SNP, na miesto terajšej novostavby predajne obuvi do domu Michala Štempela. Tento dom sa však musel rekonštruova, a to dos rozsiahlo. Rekonštrukciu previedli baníci svojpomocne, mnohí už v pokroilom veku, napr. Samuel Harmatha, Ján Gömöri, Ondrej Fajdek, Maximilián Lipták, Jozef Lipták, Ján emický, Štefan Dolog a mnohí alší. Bratstvo si tiež vemi váži podporu a ochotu vtedajších predstaviteov MsNV v Dobšinej. No klubova na Ulici SNP fungovala len krátko, lebo situácia sa vyvinula tak, že toto miesto sa muselo uvoni pre výstavbu predajne obuvi. Združenie - bratstvo sa presahovalo do cirkevného domu pri evanjelickej fare. V roku 1992 sa i z tejto klubovne muselo premiestni, lebo Ev. a. v. cirkev ju potrebovala. Pridelila mu však ako náhradu inú budovu zo svojho majetku, ktorá sa nachádza na Zimnej ulici na priechode k premosteniu cez potok. I táto budova bola v zlom stave a musela dosta generálku. Túto akciu si tiež svojpomocne urobili lenovia. Odpracovali pri tom asi 1 300 hodín. Bratstvo si i pri tejto akcii vemi cení, že Mestský úrad v Dobšinej pod vedením pána primátora Jaroslava Priatku uvonil opä 20 000,- korún. V povojnovom období bol brudervatrom - bratským otcom Samuel Them, po tom až do roku 1966 Michal Štempel. Od roku 1967 so roku 1977 bol predsedom Ján Burger. Od roku 1978 je bratským otcom Ján Lelko. Po roku 1945 sa už nevyžadovalo, aby brudervater bol hutman. v súasnosti zastávajú funkciu títo členovia: predseda Ondrej Duck, podpredseda Stanislav Linhard, tajomník Karol Duck, pokladník Maximilián Valentko, burschenvater za evanjelikov Ondrej Štempel, za katolíkov Marián Valentko, predseda revíznej komisie udovít Sklenár. Už len v spomienkach žijú zaslúžilí členovia: udovít Matheizel a Štefan Smrek. Úctu treba vzdať aj mnohým ďalším za ich prácu a obetavosť. Katolícka stránka bratstva viedla od roku 1900 knihu, tzv. Protokol, kde sú záznamy o jednotlivých podujatiach, príspevkoch, výdavkoch, priebehu slávností a pod. Je písaná zväša nemecky. So záznamami koní v roku 1945. Posledný zápis urobil za brudervatra Jozefa Dologa Ludovít Hutník 21. mája 1945. V zázname sa píše, že znovu zaviedli peknú slávnos turiných sviatkov napriek tomu, že prežili ažký rok a obnovu previedli bez akýchkovek finanných prostriedkov a bratstvo utrpelo i materiálne škody. alej akuje všetkým baníkom za ich snahu i národnému výboru za to, že mohli banícke slávnosti usporiada v Živnostenskom dome. Nech je do budúcna rok 1945 príkladom, aby sa nedali odstrašiť žiadnymi prekážkami, ale aby spoločne zveľaďovali bratstvo, rozvíjali a udržiavali banícke zvyky, aby im tento rok slúžil ako vzor, že aká je práca baníkov tvrdá, také pevné je aj ich odhodlanie.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

XEvil will crash worldwide internet

(Latonyasnund, 27. 3. 2018 7:21)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any antibot captcha.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

All internet will be CRASHED with XEvil!?

(MashaRix, 12. 12. 2017 20:43)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any antibot captcha.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"