Choď na obsah Choď na menu
 

RNDR.Ondrej Rozložník o Baníckom združení v Dobšinej písal do Monta revue.

                                     

Smernice  pre prevádzku baní a hámrov z roku 1683

a vznik baníckeho podporného združenia „Bratstvo“ (Bruderschaft)

v baníckom meste Dobšiná

                                

    Rozvoju baníctva a železiarskeho priemyslu v okolí Dobšinej možno vďačiť aj banskoprávnym pomerom a priaznivým hospodárskym podmienkam pri podnikaní. Je potrebné spomenúť zavedenie Krupinského práva v meste v roku 1328 a zavedenie všeobecne platného Maximiliánovho banského zákonníka v roku 1573. Podmienky v jednotlivých banských strediskách boli rôzne, čo vyvolalo potrebu stanoviť a ujednotiť miestne pravidlá a „poriadky“.

     Tak tomu bolo aj v Dobšinej, keď 21. septembra 1683  mestská rada ustanovila poriadok pre miestne bane a hámre, ktorý sa stal dobrým prameňom umožňujúcim charakterizovať banský a železiarsky priemysel vtedajšej doby. Poriadok sa okrem pracovných podmienok zaoberal aj vzájomnými sociálnymi vzťahmi medzi obyvateľstvom.

     Podnet k jeho  prijatiu bol vyvolaný niekoľkými poprednými staršími baníkmi a hutníkmi požívajúcimi všeobecnú úctu. Predkladatelia poriadku predstúpili pred mestský súd a požiadali v mene všetkých o dovolenie založiť „čestné združenie“ pod názvom „Bratstvo“ (Ehrwürdige Bruderschaft). Bratstvo malo za cieľ predovšetkým zabezpečiť dodržovanie pracovnej morálky a poskytovanie finančnej podpory členom v prípade vzniku neočakávanej tragickej udalosti. Tento poriadok predstavuje ojedinelý verejný dokument a je cenným  poznatkom o pracovných a sociálnych vzťahoch  a vzájomných spoločenských pomeroch medzi ľuďmi, ktoré v tejto dobe v baníctve a hutníctve vládli

     Celý poriadok má úvodnú časť a záverečnú časť s 31 ustanoveniami. V úvodnej časti sudcovia, banskí majstri a mestská rada mesta udeľuje na základe predloženej žiadosti súhlas na ustanovenie „Bratstva“, dovoľuje mu používať banícky znak a ustanovuje, že priestupky proti jednotlivým ustanoveniam posudzuje a trestá samotné združenie.

     Prvé ustanovenia nabádajú k pravej bohabojnosti, k prejavom pobožnosti, k pravidelnej účasti na bohoslužbách, k prijímaniu oltárnej sviatosti, ako aj k poslušnosti voči ustanoveniam a podľa majetkových pomerov aj k podpore farára a kostolníka. Každý baník, hutník a uhliar bol povinný na veľké sviatky (Vianoce, Nový rok, Veľká noc, Turíce) poskytnúť, podľa svojich možností, primeranú sumu na oferu. Pritom sa všetci musia zdržať pitia pálenky, nezmyselného zaprisahávania sa a hrešenia. Za nedodržanie tohto príkazu bol stanovený trest odovzdať funt loja.

     Všetci baníci, hutníci a uhliari boli povinní vo všetkom poslúchať aj „svetskú“ vrchnosť banského mesta (richtára, banského majstra a radu), pokorne ich zdraviť a v závažných problémoch sa s nimi poradiť. Iba v takom prípade bolo možné očakávať od nich náklonnosť a ochranu. V prípade, keď niekto akokoľvek zneuctil vrchnosť, neminul ho trest. Pretože sa majitelia musia starať o svojich zamestnancov, sú baníci, hutníci a uhliari, ako aj ich ženy s deťmi, povinní týchto milovať a si ich ctiť.

     Každoročne, v prvý deň roka, sa muselo v dome starého cechmajstra konať všeobecné zhromaždenie, na ktorom sa pri otvorenej pokladnici zvolil nový cechmajster. Súčasne každý podľa svojich možností odovzdal banskému majstrovi v mene váženého Bratstva novoročný dar. Ak sa niekto zdráhal, bol vykázaný z Bratstva dovtedy, kým svoj priestupok neodprosil a nezložil dve holby vína. Zhromaždenie všetkých baníkov, hutníkov a uhliarov sa konalo aj na Turíce a bolo spojené s oslavami.

     Vznik dobšinského združenia baníkov sa datuje od 21. septembra 1683, kedy bolo uvedenou smernicou pre bane a hámre v Dobšinej, pod názvom Bruderschaft (Bratstvo), založené. Na túto tradíciu nadviazala Dobšinská banícka bratská pokladnica –„Bruderlade“, ktorá bola založená v roku 1859 z podnetu Coburgovho banského dozorcu Viliama Dobaya. Existovala do roku 1924, kedy sa včlenila do Revíznej bratskej pokladnice pre Slovensko.

     Pre dodržanie poriadku sa „Bratia“ rozdelili do nasledovných skupín: baníci - haviari, kováči, lejári, kuriči (pomocníci kováča), obsluhovači pecí  (pomocníci hutníka) a uhliari (Berg - Häwer, Hammer - Schmiede, Die Eysenbläser, Heitzer, Zuwarter, Kőler). V prípade, ak by sa jeden nad druhým nadraďoval, bol potrestaný podľa uváženia predstaveného majstra. V Bratstve sa nestrpel zneuctený člen, preto ak niekto hanobil iného, nadával mu a postihnutý to dokázal dvoma svedkami, musel ho verejne odprosiť a takto mu „vrátiť česť“.

     Pravidelne, raz mesačne, sa zvolávalo zhromaždenie všetkých členov, na ktorom pri otvorenej pokladnici každý baník, hutník a uhliar zložil 12 denárov. Z takto získaných prostriedkov sa v nutných prípadoch podporoval nehodou postihnutý a biedou trpiaci „brat“ a poskytovala sa výpomoc pri výdavkoch na dôstojné pochovanie zosnulého.

     Ustanovenia o možnostiach banského podnikania mali závažný charakter. Každý uchádzač, ktorý mal záujem dolovať, ohlásil svoj úmysel banskému majstrovi a to najmenej 8 dní vopred. Potom mal možnosť vykonávať banské práce 14 dní. Po uplynutí stanovených dní na úvodné práce bol povinný baňu presne vytýčiť a nechať si ju zaevidovať. Ak sa tak nestalo ani  počas 6 týždňov, bola baňa považovaná za opustenú. Ohraničenie územia, na ktorom boli vykonané banské práce, bolo kontrolované raz ročne, po Michalovi. Za nesplnenie evidenčných povinností hrozilo majiteľovi prepadnutie bane v prospech iného záujemcu. V prípade, že niekto svoju baňu nechal tri roky mimo prevádzky, bola považovaná za opustenú aj  vtedy, ak bola správne prihlásená a poplatky zaplatené. Pracovať v nedeľu bolo zakázané.

     Ďalšie ustanovenia sa dotýkajú práce v hámroch a vzťahov v pracovnom procese. Ak niekto pri práci v hámri zbadal neveru a nedisciplinovanosť svojich druhov, musel to oznámiť majiteľovi.

     V záverečnej časti tohto poriadku, podpísanej sudcom, je vyhlásenie mestskej rady, že poriadok bol ustanovený s jednoznačným súhlasom majiteľov za účelom upevnenia morálky a to na vlastnú žiadosť banských a hutných robotníkov. Mestská rada dovolila založiť Bratstvo, čo aj potvrdila mestskými insígniami.

     Spoločný cech baníkov, hutníkov a uhliarov založený týmto poriadkom v roku 1683 trval až do roku 1743, kedy sa baníci odčlenili a bol založený cech baníkov s vlastnými  pravidlami, upravenými v roku 1772. Samostatný cech uhliarov vznikol v roku 1808. Keďže ustanovenia spoločného cechu hovoria o prispievaní určitej sumy do spoločnej pokladnice, oprávňuje to k tvrdeniu, že už v roku 1683 boli položené základy tzv. bratskej pokladnice „Bruderlade“.. Pretože práca v baníctve bola obzvlášť riziková, jedným z hlavných účelov Bratstva bolo odškodňovanie alebo poskytovania podpory postihnutým.

Poriadok podpísali:

 Daniel Stempel - Judex, Andreas Lux -  Pergmeister a Johannes Antoni -  Alster

     Dobšinské združenie baníkov existuje i dnes, teda o tri roky oslávi 150 výročie svojho vzniku, čo je ojedinelá udalosť na Slovensku a možno i v Európe. Svoje historické i súčasné aktivity plní vo veľmi dobrej a podpornej spolupráci zo samosprávou mesta Dobšiná. Nemalou mierou sa svojou činnosťou podieľa na dodržiavaní v minulosti  prijatých  pravidiel a tradícií, najmä Turičných sviatkov, dôstojných pohrebov baníkov a iných baníckych tradícií.   Má svoj „Banícky dom“ na Zimnej ulici, z bohatou zbierkou dokumentácie  o histórii baníctva Dobšinej. Do bezplatného prenájmu (baníci ho opravujú a udržujú) ho poskytla evanjelická farnosť Dobšinej. Bol v zlom stave a musel byť opravený, čo  svojpomocne urobili členovia baníckeho združenia svojou 1 300 hodinovou prácou.

Členom bratstva môže byť každý obyvateľ Dobšinej, aj keď nie je baník a členom sa môže stať i žena.

     Príjmanie do baníckeho stavu sa robí pokľaknutím a prehnutím príjmaného cez tradičnú „Brúderladu“. Príjmaný dostane, k tomu vyhotovenou drevenou a baníckymi kladivami ozdobenou „lopatkou“, tri úderi na zadok. Zástupca združenia -príjmateľ vyslovuje pritom tradičnú formulu  "V mene Otca i Syna (dva údery) i Ducha svätého, amen!" (tretí úder), nemecky: "Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist!". Povinnosťou príjmaného bolo poďakovať sa a prispieť do Bratskej pokladnice. Keď tak neurobil ceremoniál sa i s údermi väčšej úderovej sily a ešte inými sankciami zopakoval.

     Združenie má súčasne 87 členov z toho je 17 žien. Členovia sa oslovujú: "Pán brat“. Brudervaterom (bratským otcom)  mohol byť v minulosti len  banský hutmann, teda pracovne nadriadený baníkov a bol evanjelickej viery. Podpredseda a  tajomník zastupoval katolícke vierovyznanie. Pokladník bol zase evanjelického vyznania. Pre slobodných mládencov boli dvaja „Burschenvateri“ (parobskí otcovia), jeden z evanjelikov a jeden z katolíkov. Toto rozdelenie funkcií podľa vierovyznania  sa uplatňuje i súčasne. Po roku 1945 sa už nevyžadovalo, aby Brudervater bol hutmann. Od roku 1863 boli Brudrvatermi ( Brudervater - Dobschauer Häuer Bruderschaft):

 

1863 – 1895      Jacob Liska

1895 – 1902       Andreas Eltschläger

1092 – 1911       Johan Szikora

1911 – 1927       Andreas Wagner

1927 – 1934       Johan Haak

1934 – 1940       Johan Csisko

1940 -1942         Štefan Dologh

Roky 1943- 1944 ??

1945 – 1949       Samuel Thern

1949 – 1951       Karol Žifčák

1951 – 1956       Andor Čellár

1956 – 1967       Michal Štempel

1967 – 1977       Johan Burger

1977 – 1993       Ján Lelko

1993 – 2002       Jozef Leffler

2002 – 2006       Ondrej Duck

2006 -                 Karol Duck

         Súčasným Brudervaterom – predsedom Baníckeho združenia Dobšinej je Karol Duck. Ďalšími  

      členmi výboru sú súčasne : podpredseda P. Šoltés, tajomník M. Valentko, pokladník Ľ. Sklenár  

     a „parobskí otcovia“ sú J. Valentko a M. Valentko. Banícke združenie má i svoju vlastnú  

     elektronickú stránku na internete, kde je množstvo zaujímavých údajov a informácií a to:   

     wwsw.dobsinabanickezdruzenie.estranky.sk

 

Spracoval: RNDr. Ondrej Rozložník

Kozmonautov 10

048 01 Rožňava

Kontakt: rozloznik@mail.t-com.sk

Tel: 0905 443 334

V Rožňave 15.10.2010

 

 

Účastníci Turičných sviatkov v Baníckom dome v roku 2006

 

P.S.

 Niektoré časti článku a fotografie  boli prevzaté z knihy „Banícke mesto Dobšiná“, ktorú som spracoval s viacerými autormi a ktorá  bola vydaná v roku 2008 v náklade 1000 ks. 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

BEST software for captcha breaking!

(MashaRix, 12. 12. 2017 21:42)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break any anti-botnet captcha.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"